V Zlot Młodych Badaczy Kultury

Autor: Justyna Barańska

Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego
(w zawieszeniu)
we współpracy z BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i Fundacją Wersja zaprasza na

V ZLOT MŁODYCH BADACZY KULTURY
PRACA/NIE-PRACA
25-27 maja 2017 r., Wrocław
Galeria Awangarda BWA Wrocław

www.facebook.com/zlotkultury

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w piątym Zlocie Młodych Badaczy Kultury, czyli wykraczającego poza konwencję konferencji naukowej przedsięwzięcia, sytuującego się na przecięciu humanistyki i sztuki. Po zorganizowanych we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zlotach poświęconych zagadnieniom czasu (2015) oraz jakości (2016) chcielibyśmy zwrócić się ku zagadnieniu pracy/nie-pracy. Do spotkania i wspólnych rozważań zapraszamy więc zarówno badaczki i badaczy akademickich, jak i osoby zajmujące się twórczością artystyczną, a także wszystkich zatrudnionych/zajętych w tzw. sektorze kultury. Tegoroczny zlot będzie wynikiem współpracy z BWA Wrocław i odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth, w specjalnie zaaranżowanej na tę okoliczność przestrzeni w galerii Awangarda.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesny podział czasu na czas pracy i czas wolny, których strażnikiem i gwarantem był do niedawna jeszcze zegarek, jest już w dużej mierze nieaktualny. Z jednej strony preferujemy elastyczne formy zatrudnienia, z drugiej zaś często jesteśmy wręcz zmuszeni do podejmowania pracy na tzw. umowach śmieciowych, co na przełomie XX i XXI wieku doprowadziło do wykształcenia nowej klasy społecznej – prekariatu. Dziś podstawowym atrybutem osób zatrudnianych przy rozmaitych projektach jest nie czasomierz, lecz wielofunkcyjny smartfon, zaś duża część naszych działań odbywa się w internecie: nieustannie scrollujemy, postujemy, klikamy i lajkujemy. Tym samym nieświadomie wykonujemy pracę/nie-pracę na rzecz kapitalizujących naszą aktywność koncernów i instytucyj.

Zwykle nie mamy większych trudności ze zdefiniowaniem pracy fizycznej czy zarobkowej, tymczasem w przypadku pracy naukowej lub artystycznej pojawiają się, często nierozstrzygalne, dylematy. Procesów twórczych nie sposób przecież zatrzymać, a do przełomowych rozwiązań dochodzi się niejednokrotnie podczas przechadzki lub we śnie. Jak zatem, zwłaszcza w tzw. dziedzinach twórczych, oddzielić pracę od odpoczynku, leniuchowania, a nawet okazjonalnego bujania w obłokach? Uprawnianie humanistyki i sztuki łączy więc ich ambiwalentny status pracy/nie-pracy, czyli intelektualno-duchowo-cielesnego zajęcia, które trwale zespolone jest z życiem osobistym, polega na bezustannym samorozwoju, przepracowywaniu własnych doświadczeń
i otaczającego świata. Zajęcie to bywa wynagradzane bądź nie.

„Jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo” – pod tym hasłem 24 maja 2012 r. zorganizowano strajk pracowników sztuki. Problemy pracownicze są obecnie żywiołowo dyskutowane w środowiskach twórczych i z nimi współpracujących (m.in. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, ruch Dziady KulturyOgólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki przy OZZ IP). W 2015 r. duże poruszenie wywołała też sprawa Pawła Matusza, który – po opublikowaniu na portalu społecznościowym krytyki warunków swojego zatrudnienia – został zwolniony z pracy w sklepie zaangażowanej w ów krytyczny ruch Fundacji Bęc Zmiana. Sprawy pracownicze bardzo rzadko dotyczą bezpośrednio młodych badaczy, szczególnie w kontekście ich relacji z uczelnią. Dlatego również pracę/nie-pracę doktorantów i doktorantek chcielibyśmy uczynić w czasie naszego zlotu przedmiotem dyskusji.

ZAGADNIENIA

Wśród zagadnień, które chcielibyśmy Państwu zaproponować do podjęcia,
znajdują się m.in.:
• czas wolny / czas pracy
• nie-praca: rekreacja, odpoczynek, leniuchowanie, próżnowanie
• praca-zabawa (leisure-work) i Internet
• praca opiekuńcza i troska oraz wychowanie
• niewidzialna praca, kryteria: płciowe, wiekowe, pochodzeniowe, gatunkowe, sprawnościowe itp.
• zawód/profesja/zajęcie – work/labour/job
• praca/dzieło (sztuki)
• doktorant/-ka: student/-ka czy pracownica/pracownik?
• ale też: praca doktorantki/doktoranta, tj. artykuły, a zwłaszcza praca doktorska – jej rola, zasadność, znaczenie
• praca w obrębie uczelni: dydaktyczna, badawcza, organizacyjna, upowszechnianie, przedsiębiorczość (pozyskiwanie środków i networking)
• warsztat pracy
• kultura pracy
• organizacja, struktura i przebieg pracy
• współpraca
• rynek pracy
• wolne zawody
• status twórczości, twórczy charakter pracy
• hobby oraz współczesne jego zacieranie granic na tle pracy
• przepracowywanie rzeczywistości
• praca ciał i umysłów, praca ludzi, roślin, zwierząt, maszyn i przedmiotów
• wyzysk i samowyzysk
• składowe pracy w XXI wieku: poszukiwanie, niszczenie, samorozwój, autopromocja

Powyższy spis ma charakter katalogu otwartego, zachęcamy również do prezentacji efektów poszukiwań wykraczających poza powyższe wyszczególnienie. Wszystkie zgłoszenia, nawet te primaaprilisowe, potraktujemy poważnie.

JĘZYK

W związku z transdyscyplinarnym, międzydziedzinowym i otwartym charakterem naszego przedsięwzięcia zależy nam na możliwości wymiany pomiędzy osobami wywodzącymi się z różnych – nie tylko uczelnianych – środowisk twórczych. Jesteśmy otwarci zarówno na propozycje klasycznych akademickich referatów czy prezentacji projektów, jak i na performansy oraz innego rodzaju działania artystyczne. Prosimy jednak o stosowanie we wszystkich zgłaszanych wystąpieniach możliwie najbardziej przystępnego języka. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru będzie właśnie przystępność abstraktu.

PANELE

Chcielibyśmy wstępnie zaproponować 4 części tematyczne:
1. wokół prekariatu i projektariatu, definicje: praca/nie-praca w kulturze i kultura pracy/nie-pracy;
2. przepracowywanie świata: humanistyka i sztuka jako twórczość, zajęcie, praca;
3. prace/nie-prace artystów i artystek; dzieło, działanie, rynek, wynagrodzenie;
4. praca doktorantów i doktorantek a praca doktorska
oraz jedną część otwartą na Państwa propozycje.

POSTERY

Zachęcamy również do proponowania wystąpień w formie posterów, które będą prezentowane przez cały czas trwania zlotu.
W ostatnim dniu konferencji odbędzie się sesja, która umożliwi prezentację posterów i dyskusję.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Zlot rozpocznie się wykładem inauguracyjnym wygłoszonym przez zaproszonego gościa. Szczegóły ogłosimy wkrótce na stronie wydarzenia i na profilach w mediach społecznościowych.

WARSZTATY

Uczestniczki i uczestnicy zlotu będą mogli wziąć udział w warsztacie organizacji czasu pracy oraz w jednym wybranym warsztacie z zakresu percepcji i komunikacji. Szczegóły podamy wkrótce na stronie wydarzenia i na profilach w mediach społecznościowych. Dla wszystkich osób uczestniczących we zlocie odbędzie się warsztat zarządzania czasem, który poprowadzi Anna Wojciechowicz z Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

TARGI PRACY „1 x 1”

Podczas zlotu odbędą się swoiste „targi pracy”, które przybiorą formę spotkań „jeden na jeden”. Uczestnicy i uczestniczki zlotu będą mieli możliwość indywidualnego spotkania się z osobami zajmującymi się różnymi obszarami humanistyki i sztuki: akademikami i akademiczkami, artystami i artystkami, kuratorami i kuratorkami, producentami i producentkami oraz innymi pracownikami i pracownicami instytucji kultury. Krótkie spotkania mogą mieć charakter swobodnego zapoznania, specjalistycznej konsultacji lub porady czy nawet nawiązania potencjalnej współpracy.

TANDEM TEORII-PRAKTYKI

Osoby otwarte i chętne do nawiązywania międzydziedzinowej współpracy zapraszamy do udziału w twórczym eksperymencie. Na podstawie wskazanych haseł dobierzemy Państwa w pary składające się z badacza lub badaczki i artysty bądź artystki. Zadaniem duetu będzie nawiązanie kontaktu i wspólne wypracowanie dzieła, koncepcji, działania, problemu lub dowolnej innej formy efektu teoretyczno-praktycznej współpracy. Praca będzie musiała odbywać się w tzw. międzyczasie zlotu. Efekty (lub ich brak) prezentowane będą ostatniego dnia zlotu.
Hasła: artyzol, awans, biuro, bumelowanie, CV, entuzjazm, etat, deadline, dyscyplina, fabryka, freelancer, grantoza, innowacyjność, interakcja, koleżeńskość, kreatywność, lenistwo, mistrzostwo, mobilność, motywacja, networking, polecenie, praktyki, próżnowanie, przyjemność, punkciki, referencje, rozwój, równowaga, spacerowanie, staż, stres, towarzyskość, troska, wolontariat, współpraca, wypalenie, wynagrodzenie, wysiłek, zawód, zespół, zwolnienie.

PRACA NAD PRACAMI – wystawa w procesie negocjacji

Ponieważ tegoroczny zlot odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth, to sam w sobie stanowić będzie jedną z prezentowanych form tytułowego „Zajęcia”. Dlatego też równolegle do pracy nad zlotem i prac w ramach zlotu odbywać się będzie dodatkowa praca kuratorska, polegająca na mediacji pomiędzy zlotem a innymi prezentowanymi w galerii Awangarda przedsięwzięciami, grupami i inicjatywami. Efekt kuratorskiej pracy nad obecnymi w BWA pracami zostanie podsumowany ostatniego dnia. Zespół kuratorski: Anna Kokocińska, Zośka Reznik, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy, Karolina Włodek

DYSKUSJA

W ramach zlotu pragniemy przeprowadzić też dyskusję podsumowującą podejmujące problematykę pracy przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, które odbyły się w ostatnim czasie we Wrocławiu: wystawę Stosunki pracy w Muzeum Współczesnym Wrocław14. Przegląd Sztuki Survival „Warsztat pracy” oraz zorganizowane przez BWA Wrocław Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth „Zajęcie”.

PUBLIKACJA

Przewidujemy wydanie cyfrowej, recenzowanej publikacji pozlotowej, zawierającej artykuły naukowe oraz dokumentację części artystycznej.
 

Łączymy wyrazy szacunku

Michał Kasprzak
Anna Kokocińska
Zofia Reznik
Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy
Joanna Tomaszewska
Agnieszka Wieszaczewska

Opiekunka Koła Nauk o Kulturze:
​dr hab. Renata Tańczuk

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt czynnego udziału w zlocie wynosi:
• 150 zł – osoby referujące (zapewniamy: materiały konferencyjne, wegańskie posiłki oraz wydawnictwo pozlotowe).
• 100 zł – osoby prezentujące postery, własne projekty artystyczne lub wypowiadające się poprzez performans czy inne działanie (zapewniamy: materiały konferencyjne, wegańskie posiłki oraz publikację dokumentacji w wydawnictwie pozlotowym).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez ten formularz do 15.04.2017 r.

TERMINY

15.04 – nowy termin nadsyłania zgłoszeń
19.04 – ogłoszenie wyników naboru
30.04 – uiszczenie opłaty za uczestnictwo
15.05 – nadsyłanie posterów i innych materiałów
15-24.05 – przedzlocie: otwarty montaż w przestrzeni galerii Awangarda
25-27.05 – V Zlot MBK
30.09 – nadsyłanie artykułów i materiałów do publikacji
2018 – wydawnictwo pozlotowe

MIEJSCE

Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław

KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt: zlotkultury@gmail.com